VÝBĚROVÉ ŘíZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO
Název a adresa vyhlašovatele: MUDr. Vratislav Prejzek s.r.o. (recentně přejmenováno na Džuváci s.r.o.), Náměstí míru 344, 407 77 Šluknov
Seznam rezidenčních míst, obor specializačního vzdělávání: 1 rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství
Termín vyhlášení výběrového řízení, termín pro podávání přihlášek – konec: 5.7.2021 – 31.7.2021
Místo pro podávání přihlášek: Náměstí míru 344, 407 77 Šluknov
Kontaktní e-mail / telefon: lekar@ordinace-sluknov.cz / +420 412 386 274
Kritéria pro hodnocení uchazeče:
a) zájem o práci v oboru VPL 1-10 bodů
b) zájem o výkon povolání v daném regionu 1-10 bodů
c) předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL 1-10 bodů
d) komunikační schopnosti 1-10 bodů
Celkem: 4-40 bodů
Způsob hodnocení podle kritérií:
PODPRŮMĚRNÉ hodnocení 4-10 body – PRŮMĚRNÉ hodnocení 11-30 bodů – NADPRŮMĚRNÉ hodnocení 31-40 bodů
Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 – maximum 40 bodů).
Seznam dokladů, které uchazeči přikládají:
1) Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta.
2) Osobní dotazník rezidenta.
3) Potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR).
4) Kopie dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal).
5) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců).
6) Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců).
7) Přehled odborné praxe.
Ve Šluknově, dne 5.7.2021 MUDr. Vratislav Prejzek, DBA